BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA „BUSOVAČA“, 72260 BUSOVAČA, 1.mart/ožujak bb

IB: 4236109140005, Tel. 030/733-179, Fax. 030/733-179, E-mail: o.s.busovaca@gmail.com

__________________________________________________________________________________

Datum: 4. 1. 2023.

Broj: 03-1/23

 

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB (Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04) i članka 3. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Busovača“ (br: 02-923/19

od 6.8.2019.god.), te suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna broj: 03-30-1/22-436  od  28. 12. 2022.god., Osnovna škola „Busovača“ objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. učitelj informatike………………………7 sati – određeno radno vrijeme do 30. 6. 2023.
 2. učitelj tehničke kulture……………….6 sati – određeno radno vrijeme do 30. 6. 2023
 3. Spremačica………………………………….1 izvršitelj- do povratka djelatnice sa bolovanja

 

 

Opis poslova i radnih zadataka

( od točke 1.i  točka 2.)

 • planiraju gradivo za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi

(godišnje),

 • sastavljaju pismene priprave,
 • izvode nastavu u okviru svoje struke na osnovu Nastavnog plana i programa i obavljaju ostale stručne poslove u svezi s ovim radom,
 • rade na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole,
 • prate učenje i vladanje učenika, pomažu im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispituju i ocjenjuju uspjeh učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju,
 • surađuju s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom,
 • brinu se za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje,
 • vrše dežurstva prema utvrđenom rasporedu,
 • rade u stručnim tijelima škole, tijelima upravljanja i drugim tijelima škole,
 • organiziraju i sudjeluju u izvođenju školskih priredbi,
 • rade na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju,
 • prate stručnu literaturu i pedagošku literaturu,
 • obvezno vode svu potrebitu pedagošku dokumentaciju,
 • rade i druge poslove utvrđene programom rada škole i po nalogu ravnatelja.
 • Učitelj voditelj razrednog odjela ( razrednik ) u okviru obveza razrednika obavlja poslove utvrđene Statutom škole.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka

(točka 3.)

 

Poslovi ovog radnog mjesta zahtijevaju obavljanje poslova radi održavanja čistoće škole i školskog dvorišta, te urednosti inventara i unutrašnjosti školske zgrade.

Poslovi se obavljaju na temelju upustava i smjernica od strane ravnatelja i tajnika.

 

 • čišćenje školskih prostorija (hodnika, stubišta, učionica, kancelarija i drugih prostorija, prozora, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova)
 • čišćenje dvorišta od otpadnog materijala, snijega i lišća
 • dezinfekcija sanitarija, radnih prostorija i namještaja
 • kurirski poslovi
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i tajnika škole

 

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

 • Osnovna škola „Busovača“

Radno vrijeme bit će utvrđeno rasporedom sati i Rješenjem o 40-satnom radnom tjednu.

 

Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH (Sl. novine FBiH, 26/16 ),  kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB ( Sl. novine KSB, 11/01 i 17/04 ), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštičenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnoga prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka.

 

Prednost pri zapošljavanju

 1. Prednost pri zapošljavanju u školi imaju kandidati koji se na natječaj jave s pravom prioriteta

(tehnološki višak i osobe s nepotpunom normom u statusu na neodređeno) ostvaren u školama u KSB     temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB).

 1. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije.

 

Obvezna dokumentacija

 • Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije,
 • Životopis
 • Izvadak iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Diploma o završenom fakultetu – VSS stupanj stručne spreme ili 300 ECTS bodova odgovarajuće struke.

 

Osim obvezne dokumentacije, kandidati trebaju priložiti dokumentaciju koja dokazuje njihovu stručnost ili njihov socijalni status (potvrda o položenom stručnom ispitu, kućna lista, potvrde sa zavoda za zapošljavanje)

 

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta na temelju članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:

 • Rješenje ili potvrdu o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu u kojoj su iskazani sati koje radnik obavlja u školi u KSB i sati koji nedostaju za punu nastavnu normu,
 • Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme (dokaz iz PIO/MIO).

 

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

 

Obveza testiranja

Kandidati koji su prijavljeni na ovaj javni oglas obvezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog ispita i intervjua.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 8. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intrevjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta – navesti prioritet.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

 

 

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Plaća u skladu s Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u KSB.

 

 

Način i rok prijave na javni oglas

 

Prijava na javni oglas podnosi se Povjerenstvu za provedbu javnog oglasa putem pošte na adresu škole u zatvorenoj koverti s naznakom “NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”.

 

Adresa škole je: Osnovna škola „Busovača“, 1. mart/ožujak bb, 72260 Busovača

 

Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave.

 

Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja – tajnica škole (030/733-095 ili e-mail: o.s.busovaca@gmail.com

 

 

Školski odbor