BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA „BUSOVAČA“, 72260 BUSOVAČA, 1.mart/ožujak bb

IB: 4236109140005, Tel. 030/733-179, Fax. 030/733-179, E-mail: o.s.busovaca@gmail.com

__________________________________________________________________________________

Datum: 29. 4. 2022.

Broj: 03-282/22

 

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04) i članka 3. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Busovača“ (br: 02-923/19

 od 6.8.2019.god.), te suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna broj: 03-30-6/22  od  28. 3. 2022.god., Osnovna škola „Busovača“ objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta 

 

 1. Nastavnik engleskog jezika……………………………………19 sati – do povratka djelatnice sa bolovanja
 2. Nastavnik njemačkog jezika…………………………………..16 sati na neodređeno radno vrijeme
 3. Nastavnik informatike………………………………………….16 sati na određeno radno vrijeme
 4. Nastavnik matematike………………………………………….16 sati na neodređeno radno vrijeme
 5. Nastavnik tehničke kulture…………………………………..  7 sati do 30. 6. 2022.godine
 6. Nastavnik geografije……………………………………………   4 sata  do 30. 6. 2022.godine
 7. Nastavnik fizike……………………………………………….. …  2 sata do 30. 6. 2022.godine
 8. Spremačica…………………………………………………………….1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme
 9. Spremačica…………………………………………………….. 1 izvršitelj – do povratka djelatnice sa bolovanja

 

Opis poslova i radnih zadataka

(od točke 1.- točke 7)

 • planiraju gradivo za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi

 (godišnje),

 • sastavljaju pismene priprave,
 • izvode nastavu u okviru svoje struke na osnovu Nastavnog plana i programa i obavljaju ostale stručne poslove u svezi s ovim radom,
 • rade na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole,
 • prate učenje i vladanje učenika, pomažu im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispituju i ocjenjuju uspjeh učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju,
 • surađuju s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom,
 • brinu se za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje,
 • vrše dežurstva prema utvrđenom rasporedu,
 • rade u stručnim tijelima škole, tijelima upravljanja i drugim tijelima škole,
 • organiziraju i sudjeluju u izvođenju školskih priredbi,
 • rade na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju, 
 • prate stručnu literaturu i pedagošku literaturu,
 • obvezno vode svu potrebitu pedagošku dokumentaciju,
 • rade i druge poslove utvrđene programom rada škole i po nalogu ravnatelja.
 • Učitelj voditelj razrednog odjela ( razrednik ) u okviru obveza razrednika obavlja poslove utvrđene Statutom škole.

 

Opis poslova i radnih zadataka

(točka 8. i točka 9.)

 

Poslovi ovog radnog mjesta zahtijevaju obavljanje poslova radi održavanja čistoće škole i školskog dvorišta, te urednosti inventara i unutrašnjosti školske zgrade.

Poslovi se obavljaju na temelju uputstava i smjernica od strane ravnatelja i tajnika.

 

 • čišćenje školskih prostorija (hodnika, stubišta, učionica, kancelarija i drugih prostorija, prozora, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova)
 • čišćenje dvorišta od otpadnog materijala, snijega i lišća
 • dezinfekcija sanitarija, radnih prostorija i namještaja
 • kurirski poslovi
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i tajnika škole

 

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

 • Osnovna škola „Busovača“

 Radno vrijeme bit će utvrđeno rasporedom sati.

 

Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH (Sl. novine FBiH, 26/16 ),  kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB ( Sl. novine KSB, 11/01 i 17/04 ), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu. 

Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka. 

 

Prednost pri zapošljavanju

 1. Prednost pri zapošljavanju u školi imaju kandidati koji se na natječaj jave s pravom prioriteta

 (tehnološki višak i osobe s nepotpunom normom u statusu na neodređeno) ostvaren u školama u KSB     temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB).

 1. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije.

 

Obvezna dokumentacija

 • Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili EMIS-web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije,
 • Životopis 
 • Izvadak  iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Diploma o završenom fakultetu – VSS stupanj stručne spreme ili 300 ECTS bodova odgovarajuće struke.
 • Za radna mjesta 8. i 9. – Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi

          

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta na temelju članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:

 • Rješenje ili potvrdu o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu u kojoj su iskazani sati koje radnik obavlja u školi u KSB i sati koji nedostaju za punu nastavnu normu,
 • Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme (dokaz iz PIO/MIO).

 

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

 

Obveza testiranja

Kandidati koji su prijavljeni na ovaj javni oglas obvezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog ispita i intervjua.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 8. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intrevjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta – navesti prioritet. 

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

 

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Plaća u skladu s Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u KSB.

 

Način i rok prijave na javni oglas

Prijava na javni oglas podnosi se Povjerenstvu za provedbu javnog oglasa putem pošte na adresu škole u zatvorenoj koverti s naznakom “NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”.

Adresa škole je: Osnovna škola „Busovača“, 1. mart/ožujak bb, 72260 Busovača

Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave.

Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja – tajnica škole (030/733-095 ili e-mail: o.s.busovaca@gmail.com)

 

Školski odbor