BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Osnovna škola „Busovača“

B u s o v a č a

 

Broj: 03-275/22

Busovača, 25. 4. 2022. godine

 

Temeljem članka 75. Zakona o osnovnom školstvu Kanton Središnja Bosna  ( Sl. novine KSB/SBK br.11/01.) , te članka 116. Statuta Osnovne škole „ Busovača“ u Busovači, Školski odbor Osnovne škole „Busovača“  r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

Za ravnatelja može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta predviđenih Zakonom ispunjava i uvjete za učitelja ili stručnog suradnika utvrđene Statutom škole i prema odredbama Zakona o osnovnom školstvu i ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima, a naročito se ističe svojim radom u pedagoškoj teoriji i praksi.

Ravnatelj se imenuje na period od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj sa životopisom kandidati trebaju priložiti originale ili ovjeren preslik dokumenta ne stariji od 6 mjeseci i to:

–  izvadak iz matične knjige rođenih

–  uvjerenje o državljanstvu

–  dokaz o stručnoj spremi (najmanje VII. stupanj stručne spreme ili 300 ECTS bodova)

–  dokaz o položenom stručnom ispitu

–  dokaz o radnom stažu
–  Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

–  Uvjerenje o nekažnjavanju

–  Ljekarsko uvjerenje priložiti po imenovanju ravnatelja škole

 

Natječaj je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati isključivo putem pošte na adresu:

Osnovna škola „Busovača“, 1. mart/ožujak bb, Busovača

 

ŠKOLSKI ODBOR